On - Line katalóg


Čriepky z histórie knižnice:

1937 - podľa kroniky Svitu vzniká prvá knižnica, keď Študijný ústav zriadený pri Baťovom podniku dostáva darom od materského závodu zo Zlína 200 zväzkov kníh s dielami Sládkoviča, Vajanského, Kukučína a ďalších slovenských i českých autorov. Táto prvá knižnica podniku, a tým aj obce je umiestnená v jednom zo štyroch domkov pri železničnej stanici.
1947 - dohodou zo dňa 13. mája preberá túto už značne rozšírenú knižnicu obec a zaväzuje sa na jej udržiavanie prispievať ročne sumou 2 000 korún. Ostatné náklady znáša ešte závod. Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení pod číslom 200.910:1947-B:IV-3 zo dňa 11. augusta 1947 je schválená obecná knižnica vo Svite. Knižnica je presťahovaná do účelových priestorov novopostaveného Spoločenského domu. Prvým knihovníkom je Alojz Číž. Z tohto roku sú aj prvé číselné údaje o činnosti knižnice: má 1 560 zväzkov kníh, vypožičaných bolo 7 128 zväzkov, odoberá 80 titulov domácich a zahraničných časopisov.
1952 - za knihovníčku je prijatá Irena Kantorová. Vo fonde knižnice je už 3 798 kníh a 33 časopisov, evidovaných je 484 čitateľov, čitáreň navštívilo 1 453 osôb.
1958 – knihovníčkou sa stáva Emília Ruttkayová, ktorá v tejto inštitúcii odpracuje 26 rokov.
1962 – otvára sa Kultúrny dom, ktorý sa stáva centrom kultúrno-spoločenského života. Knižnica sa teda druhýkrát sťahuje a získava v ňom pre svoju činnosť dve miestnosti.
1970 – do knižnice prichádza Anna Gejdošová a tak sú v knižnici zamestnané už dve odborné pracovníčky. 70. roky sú rokmi veľkého rozvoja knižnice. Mení sa vzhľad knižnice i systém požičiavania. Čitatelia, ktorí si doteraz knihy vyberali len podľa zoznamov, si rýchlo zvykli na voľný výber priamo z políc. Spätne sa buduje autorský katalóg, neskôr aj katalóg názvový a systematický.
1973 - knižnica sa stáva strediskovou knižnicou pre okolité obce Batizovce, Gerlachov, Mengusovce, Štôlu a Spišskú Teplicu. Nakupuje a spracováva im knižničný fond a metodicky usmerňuje ich knihovníkov. Prevádzkové náklady hradí mesto, nákup kníh a mzdovú agendu vedie Okresná knižnica v Poprade.
1977 - v miestnej časti Pod Skalkou je vybudovaný Kultúrny dom a v jeho priestoroch je otvorená pobočka mestskej ľudovej knižnice. Pobočka Pod Skalkou existuje dodnes a je otvorená raz do týždňa. Knižničný fond je pravidelne obmieňaný z fondov centrálnej knižnice.
1981 - je vytvorená ďalšia pobočka knižnice na základnej škole na Mierovej ulici. Základ tvorí fond žiackej knižnice, pozostávajúci z 2 887 zväzkov kníh, ktoré školám dodávalo Ministerstvo školstva. Knižnica rozširuje tento fond o novú literatúru a pracovníčky knižnice vykonávajú v škole výpožičnú službu 2-krát týždenne cez prestávky a po vyučovaní. Rozšírenie činnosti knižnice si vyžaduje zamestnať ďalšiu pracovníčku na polovičný úväzok – Olinku Vojtekovú. Knižnica sa angažuje v súťaži Budujeme vzornú ľudovú knižnicu a získava Čestné uznanie Ministerstva kultúry SSR.
1983 – knižnica získava titul Vzorná ľudová knižnica. Po odchode pani Ruttkayovej do dôchodku vedie knižnicu Anna Gejdošová a do knižnice nastupuje Mária Badiarová-Dlhá.
1985 – Knižnica sa tretíkrát sťahuje. Keďže rozširuje svoju činnosť i fondy, víta toto sťahovanie do skoro 3-krát väčších priestorov Strednej priemyselnej školy vo Svite.
1986 – do knižnice po odchode Márie Badiarovej-Dlhej nastupuje Daniela Bendíková-Šipošová a po odchode Olinky Vojtekovej Štefánia Srebalová. Prvýkrát v knižnici pracujú 3 kvalifikované knihovníčky.
1989 - knižnica je integrovaná do mestského kultúrneho strediska s cieľom spoločne pôsobiť na rozvoj kultúrneho diania v meste. Okresná knižnica v Poprade zabezpečuje len ústredný nákup literatúry.
1990 – knižnica sa štvrtýkrát sťahuje, z dôvodu zvyšovania počtu tried v strednej priemyselnej škole. V novom pôsobisku - v budove územnej materskej školy získava pre svoju prácu celé prízemie, a tak svoje služby rozširuje o čitáreň a hudobné oddelenie. Pobočka v základnej škole sa ruší, pretože knižnica so školou tesne susedí. Fond pobočky je začlenený do detského oddelenia knižnice.
1991 – rozpadáva sa strediskový systém a knižnice okolitých obcí, ktoré mala knižnica v strediskovej správe sú delimitované pod miestne samosprávy. Napriek tomu na základe dohôd primátora Svitu a starostov obcí pracovníčky knižnice ešte niekoľko rokov naďalej odborne spracovávajú knihy pôvodných spádových obcí.
1992 – po odchode Štefánie Srebalovej do knižnice nastupuje Mária Deptová.
1995 – knižnica sa piaty krát sťahuje. Spoločenské zmeny si vyžiadujú zmeny aj v organizácii materských škôl, preto je knižnica presťahovaná do budovy bývalého mestského úradu. Knižnica sa dostáva do centra mesta s reprezentačnými priestormi, nedostatkom je umiestnenie na 2. poschodí. Knižnica v týchto priestoroch sídli doteraz.
1996 - knižnica získava prvý počítač a začína s prechodom na automatizovaný spôsob spracovania knižničného fondu prostredníctvom systému Libris.
1998 – knižnica sa pripája na internet.
1999 – ruší sa mestské kultúrne stredisko, knižnicu preberá Mesto Svit a stáva sa organizačnou zložkou mestského úradu.
2000 – knižnica spúšťa samotný automatizovaný výpožičný proces v knižnično-informačnom systéme Libris.
2005 – knižnica zverejňuje off-line katalóg na internete.
2007 - z projektu Informatizácia knižníc, ktorý realizovalo Ministerstvo kultúry SR a Slovenská národná knižnica v Martine s podporou Európskej únie, získava knižnica 8 prístupových miest pre verejný internet, ktorý je pre čitateľov knižnice poskytovaný zdarma.
2008 – v budove knižnice sa vymieňajú staré okná za plastové, zatepľuje sa a upravuje fasáda.
2009 – knižnica kupuje nový automatizovaný knižnično-informačný systém Clavius. Ten spĺňa medzinárodné štandardy a umožňuje virtuálne služby, ktoré sú trendom v knihovníctve – on-line katalóg, rešeršovanie, prístup k databázam, samoobslužné rezervovanie a prolongovanie dokumentov, informovanie a upomínanie čitateľov prostredníctvom e-mailovej pošty. Po odchode Anny Gejdošovej do dôchodku sa vedúcou knižnice stáva Daniela Šipošová a do knižnice nastupuje Lucia Kocúnová-Krafčíková.
2011 – knižnica si vytvára účet na sociálnej sieti Facebook.
2012 – knižnica spúšťa novú webovú stránku na adrese www.kniznicasvit.sk.
2013 – knižnica rozbieha donáškovú službu pre všetkých, ktorým zdravotný stav alebo handicap neumožňuje navštíviť knižnicu osobne. Služba je pre všetkých čitateľov bezplatná.
2014 – vďaka dotácii Ministerstva kultúry SR vymieňa knižnica 28 ks najstarších regálov za nové, vyrobené podľa vlastných požiadaviek. Taktiež realizuje výmenu starých a poškodených regálov v pobočke Pod Skalkou. Nahrádza ich novšími regálmi typu Universal, ktoré získava darom z Podtatranskej knižnice v Poprade. Do knižnice prichádza na zastupovanie Viktória Kozubová, po odchode Márie Deptovej zostáva v knižnici pracovať natrvalo.
2015 – knižnica sa rozširuje o 2 voľné miestnosti, ktoré sa nachádzajú nad poštou. Vykonávajú sa stavebné úpravy: odstraňuje sa priečka medzi oboma miestnosťami a vytvára sa prechod medzi pôvodnou knižnicou a novým priestorom. Ten sa maľuje a kladie sa i nová podlaha.
– knižnica zriaďuje vo svojich priestoroch antikvariát, s cieľom dať aj starším knihám druhú šancu a propagovať ich medzi ľuďmi.
2016 – v nových priestoroch sa opravuje elektroinštalácia, realizuje montáž žalúzií a závesného systému na upevňovanie obrazov. Vytvára sa tak samostatná výstavná miestnosť, v ktorej knižnica pravidelne organizuje výstavy, s cieľom prezentovať obyvateľom mesta i ďalšie formy umenia.
2017 – knižnica v priestoroch výstavnej miestnosti i v ďalších dvoch oddeleniach inštaluje kamerový systém na ochranu vystavovaných zbierok i knižničného fondu.
2017 – 2018 – knižnica kupuje nový knižnično-informačný systém novej generácie Tritius. Ide o moderný plne webový systém použiteľný odkiaľkoľvek bez obmedzenia, ktorý dodržiava všetky knižničné medzinárodné formáty, normy a pravidlá. Jeho súčasťou je prehľadný a rýchly webový katalóg s podporou mobilných zariadení.
2019 – knižnica spúšťa automatizovaný výpožičný proces v pobočke Pod Skalkou.
2020 – knižnica si zriaďuje profil na Instagrame.
2021 – 2022 – knižnica sa rozširuje o 3 nové miestnosti. Vykonávajú sa stavebné úpravy – búranie priečok, pokládka PVC podlahy, maľovanie, montáž žalúzií a premietacieho prístroja s plátnom. V nových priestoroch vzniká čitáreň, miestnosť na podujatia a Baťova knižnica s knihami mapujúcimi činnosť a život zakladateľov nášho mesta.
2022 – knižnica sprístupňuje maľby akademického maliara Vojtecha Stašíka, známeho ako tvorcu vitráže v železničnej stanici vo Svite. Veľkoformátové maľby pod názvami „Odpočinok“ a „Priemysel a poľnohospodárstvo“ vytvoril v rokoch 1961- 1962 pre Kultúrny dom vo Svite, odkiaľ boli neskôr odstránené. Knižnica dáva diela zreštaurovať Františkovi Žoldákovi a natrvalo ich inštaluje vo svojich nových priestoroch vďaka sponzorskému príspevku Občianskeho združenia Spolok nezávislých donorov z Bratislavy.

Najbližšie udalosti

24.06.2024 - 27.08.2024
Čarovný les
pozývame vás na výstavu prác žiakov výtvarného odboru SŠ Mierovej - ZUŠ vo Svite
03.07.2024 - 21.08.2024
Prázdninové stredy
pozývame deti na zaujímavé aktivity v knižnici

Otváracie hodiny

Svit
Pondelok: 10.00 - 18.00
Utorok: 10.00 - 18.00
Streda: zatvorené
Štvrtok: 10.00 - 18.00
Piatok: 10.00 - 18.00
Sobota: 08:30 - 11:30
Nedeľa: zatvorené

v mesiacoch jún, júl, august a september je knižnica v sobotu zatvorená

Pobočka Pod Skalkou
Streda: 15.00 - 18.00
Spýtajte sa knižnice

Kalendár

POUTSTŠTPISONE
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
    Mestská knižnica Svit, štúrova 87, 059 21 Svit